top of page

over APKO

Academiereglement

Aan de leerlingen, de ouders en alle betrokkenen

 

Alvast bedankt voor uw inschrijving aan de Academie voor Podiumkunsten Overijse (APKO).

Door de nogal complexe schoolorganisatie dienen een aantal afspraken gemaakt te worden. In het schoolreglement dat uitgewerkt werd samen met het personeelsteam en goedgekeurd werd door de schoolraad, wordt duidelijk gemaakt welke de rechten en plichten zijn van alle betrokken partijen. Als iedereen zich aan de regels houdt kan in optimale omstandigheden gewerkt worden aan de opleiding tot gevormde en geëngageerde liefhebber of zelfs tot vooropgeleide professioneel muzikant, danser, acteur of woordkunstenaar.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

 

Namens het schoolteam,

Bernd Van Hulle, directeur

Michel Stas, co-directeur

 

Onderwijs

 

Onderwijsvorm: Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) School van de Vlaamse Gemeenschap
Aangeboden studierichtingen: Muziek – Woord – Dans
Doelpubliek: Jongeren en Volwassenen
Programma: Volgens de leerplannen van het departement DKO
Onderwijsorganisatie: Volgens de kalender van het dagonderwijs

 

Leerkrachten doen het zo…

 

De leerkracht bepaalt de inhoud van zijn les in overeenstemming met het door het departement bepaalde leerplan. De pedagogische aanpak wordt door de leerkracht vrij gekozen en wordt begeleid door de directie, inspectie en pedagogische begeleidingsdienst.

Klassikale lessen worden gegeven op de door de APKO vooraf vastgelegde lesdagen en lestijden. Begin- en eindtijd van de individuele lessen worden bij het begin van het schooljaar afgesproken met de vakleerkracht. Voor de individuele vakken wordt rekening gehouden met een kleine marge afhankelijk van het verloop van het lesgebeuren.

Voor een afwezigheid van een leerkracht voor een periode langer dan twee weken zorgt de school in de mate van het mogelijke voor vervanging.

Indien de les  niet kan doorgaan (ziekte van de leerkracht, niet beschikbaar zijn van het klaslokaal of andere) worden de leerlingen/ouders per mail verwittigd op het mailadres dat door de ouders werd opgegeven bij de inschrijving.
Bij plotse of hoogdringende afwezigheid van een leerkracht worden de leerlingen/ouders per sms verwittigd op het gsm-nummer dat door de ouders werd opgegeven bij de inschrijving.
Afwezigheden worden ook geactualiseerd vermeld op onze website www.APKO.be. Het is dan ook raadzaam onze website geregeld te consulteren.

Lesverplaatsingen worden toegestaan om artistieke redenen. Deze lesverplaatsingen moeten wel tijdig meegedeeld worden. Ze worden alleen toegestaan tijdens openingsuren van de school en worden gegeven in de afdeling waar de les normaal plaatsvindt.

Een leerkracht kan occasioneel bijgestaan worden door een stagedoend aspirant-leerkracht.
Betreffende leerloopbaanbegeleiding geeft het APKO pedagogische team gericht advies dat het best aansluit bij de leervraag en competenties van de leerling; het team kan hieromtrent éénduidige beslissingen nemen.

 

Van de leerlingen wordt verwacht…

 

Een leerling is ingeschreven wanneer hij/zij voldoet aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden en na het betalen van het inschrijvingsgeld. Jaarlijks worden de bedragen van de inschrijvingsgelden bepaald door het Departement Onderwijs.

Bij de inschrijving verbindt de leerling er zich toe alle vakken te volgen die voorgeschreven zijn door het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs 2018.

Om de les niet te storen of om de lesorganisatie niet in de war te brengen wordt van de leerling verwacht dat hij/zij op tijd komt.

Bij afwezigheid van een leerling(e) dient men het secretariaat vóór het aanvangsuur van de gemiste les te verwittigen;  je plaatst een bericht op de website (www.apko.be) via 'afwezigheid leerling melden'.

Indien een leerling teveel ongewettigd afwezig is, wordt contact opgenomen met de ouders. In dit geval kan de leerling geweigerd worden op de overgangs- of eindproeven en aldus geen wettig studie attest bekomen. Na drie opeenvolgende ongewettigde afwezigheden kunnen leerlingen volgens de officiële regelgeving geschrapt worden.

 

Attitude

 

In en rond de gebouwen van de academie gedraagt de leerling zich rustig en voornaam. Roken is ten strengste verboden op en rond het schooldomein.

In de klaslokalen wordt slechts uitzonderlijk gegeten of gedronken.
De leerkracht kan vragen om gsm’s uit te schakelen tijdens de les.

In de klas wordt van de leerling een aan de klasgroep aangepast sociaal en beleefd gedrag geëist. Hou lokalen, gangen en toiletten ordelijk en proper!

Voor schade aangebracht aan meubilair, infrastructuur of patrimonium zal de dader persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en de kosten van de herstelling of vernieuwing moeten dragen.

 

Les volgen

 

Om de lessen vlot te laten verlopen moet de leerling de nodige interesse betonen en open staan voor wat de leerkracht hem/haar aanbrengt.

De leerling is aandachtig en werkt actief mee in de klas.

Er wordt van de leerling verwacht dat hij/zij de opgelegde opdrachten in het kader van zijn/haar artistieke opleiding zonder betwisting en correct uitvoert.

Tevens is het onontbeerlijk dat de geziene leerstof thuis ingeoefend wordt. Om een behoorlijk resultaat te bereiken moet dagelijks met de nodige aandacht gestudeerd worden (een half uur is een mooi gemiddelde).

Om pedagogische redenen wordt uitdrukkelijk aan ouders en derden gevraagd de les(sen) enkel bij te wonen op verzoek van de betrokken leerkracht. De ouder of derde volgt de les(sen) in dat geval als luisteraar, zonder actieve inbreng, behalve wanneer de leerkracht daar anders om vraagt.

 

Evaluatie

 

Voor de leerlingen lagere graad wordt voor de cursussen een agenda of notitieboekje gebruikt. Hierin kunnen naast opdrachten en resultaten betreffende de klassikale en individuele lessen tevens nuttige berichten hun weg naar de ouders vinden.

Vanuit de reglementering van overheidswege is er tweemaal per jaar een verplicht evaluatiemoment. Daartoe worden er dus tweemaal per jaar klasaudities georganiseerd, open voor het publiek. Deze audities hebben tevens een evaluerend karakter in combinatie met de permanente evaluatie doorheen het schooljaar.
De eindevaluaties worden gepland tussen 15 mei en 30 juni.
Op het einde van het laatste jaar van de 3de en 4de graad worden de eindproeven ter evaluatie bijgewoond door een externe jury.

De deelname aan examens of audities is voor iedereen verplicht.

Elke regelmatige leerling krijgt op het einde van het schooljaar een evaluatiedocument op basis van de behaalde resultaten.

 

Ook ouders engageren zich…

 

Uw kind inschrijven aan de academie heeft ook voor de ouders consequenties.

Van de ouders wordt verwacht dat zij de leerling constant stimuleren. Thuis moet de mogelijkheid gecreëerd worden om dagelijks te oefenen. Voor de leerling is een bemoedigend woord of het bijwonen van een optreden van groot belang.

Mogen wij vragen de studievorderingen van uw kind van nabij te volgen.

Veel leerlingen worden door de ouders gebracht. Aangezien er geen bewaking is voor of na de lessen respecteert u het vooraf bepaalde uurrooster zo strikt mogelijk. De academie draagt geen verantwoordelijkheid buiten de lesuren en andere schoolactiviteiten.

Bij eventuele problemen kunt u terecht bij de leerkracht, maar niet tijdens de lessen.

Komt u zo niet tot een oplossing, aarzel dan niet om u tot de directeur te wenden.

 

Info inschrijvingen

 

klik hier voor geactualiseerde info betreffende de inschrijvingen 
 

Sociaal tarief wordt enkel toegekend NA afgifte van een geldig attest.

Inschrijvingen die een attest vereisen (bv: attest inschrijving in dagonderwijs bij afwijking van minimumleeftijd) zijn slechts mogelijk NA afgifte van het attest.

Bij inschrijving betalen de leerlingen bovenop het wettelijk bepaalde inschrijvingsgeld een licentiebijdrage (i.v.m. auteursrechten op didactisch materiaal).

De betaling voor de inschrijving gebeurt enkel met de betaalautomaat; geen kredietkaarten, geen proton, geen cash.
Uiterste datum voor inschrijving is 30 september.

Inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.

 

Algemeen

 

Kalender en jaarplanning worden tijdens de eerste maand van het schooljaar bekend gemaakt en gepubliceerd op de website

De leerling is verzekerd via een gezamenlijke schoolongevallenverzekering.

Om de neutraliteit te waarborgen worden geldomhalingen en vergelijkbare acties niet toegelaten.

Teksten/affiches/… worden alleen uitgehangen of verspreid mits toelating van de directeur.

Bij optredens (audities, examens, leerlingenvoordrachten en andere) wordt een aangepaste en verzorgde kledij verwacht.

Elementaire hygiëne wordt als vanzelfsprekend beschouwd.

De APKO heeft het recht om opnames (foto, video en audio) van activiteiten georganiseerd door de APKO aan te wenden voor informatieve doeleinden.

U verklaart hierbij uw ingeschreven kind het recht te verlenen het schooldomein zelfstandig te verlaten.

voor het volledig schoolreglement klik hier

Artistiek Pedagogisch Project APKO klik hier

bottom of page